financieel

Hoe kan ik voordelig schenken?

Op de website https://www.christengemeenschap.nl/financien-en-schenkingen vindt je ruim informatie daarover.

Schenkingen direct aan de Christengemeenschap

Vanaf 2014 kunnen schenkingen via een overeenkomst geregeld worden buiten een notaris om. Het is dan een directe overeenkomst tussen de schenker en bijv. de gemeente van de Christengemeenschap. Een en ander kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Schenkingen via een notariële akte

Daarnaast kunt u overwegen om te schenken via een notariële akte. De bovenstaande regeling maakt dit niet helemaal overbodig. Op de belastingsite kunt u lezen bij welke uitzonderingsgevallen een notariële akte nodig is.

Onderstaand de procedure die gevolgd kan worden voor een notariële akte. Deze kan direct afgehandeld worden tussen de schenker en de gemeente, maar kan ook via het landelijk kerkgenootschap afgewikkeld worden om de kosten voor de notaris te beperken.

Schenking via de Christengemeenschap

Onze notaris biedt de mogelijkheid een verzamelakte op te stellen, waardoor de kosten per akte aanzienlijk lager kunnen zijn. Voorwaarde is dat zich in een bepaald jaar minimaal 5 schenkers aanmelden.

De manier waarop die akte gemaakt wordt, is aldus.

1. Het notariskantoor maakt een algemeen machtigingsformulier ten gunste van de Christengemeenschap.

2. Ieder die wil meedoen krijgt zo’n formulier.

3. Op dat formulier vult de schenker zijn/haar personalia in, het bedrag dat hij/zij per jaar over vijf jaar wil schenken en de naam van de gemeente waarvoor zij het bestemmen.

4. De schenkers moeten dit ingevulde formulier dan bij een notaris in hun buurt laten verifiëren (graag meenemen een identiteitsbewijs; de notaris zet op het formulier een stempel en een handtekening. Over het algemeen kost dat ca. € 15-25 euro).

5. De schenker maakt een kopie van dit formulier voor zichzelf en stuurt het origineel van dit gewaarmerkte formulier op naar het secretariaat.

Zo’n gezamenlijke akte moet dan voor 25 september van een lopend jaar bij het secretariaat zijn, wil de akte nog voor dat lopende jaar geldig zijn en de schenkgelden dus aftrekbaar in dat lopende jaar. Het machtigingsformulier kunt u  aanvragen bij het secretariaat.

Neemt u bij deze mogelijkheid contact op met de penningmeester van uw gemeente (Jaap van Dijk 06-41386617) Hij is volledig op de hoogte van de te volgen procedure.