ANBI

Christengemeenschap Het Gooi, Christoforuskerk

RSIN: 004586098
Rechtsvorm: Kerkgenootschap, zelfstandig onderdeel van de Christengemeenschap met rechtspersoon en ANBI status
Bezoekadres : Veldweg 1, 1404 CV, Bussum

https://het-gooi.christengemeenschap.nl/

Telefoonnummer: 033-4759743
Doelstelling: De gemeente heeft tot doel de voortgaande ontwikkeling van het Christendom te dienen.

Gewijde priesters voltrekken als geestelijken de zeven vernieuwde sacramenten: doop, jeugdwijding, mensenwijdingsdienst, biecht, huwelijkswijding, priesterwijding en stervenswijding. Zij voltrekken tevens andere cultische handelingen, zoals de zondagsdienst voor kinderen en de dienst bij de begrafenis of crematie. Onder hun verantwoordelijkheid wordt verricht al hetgeen met het vorenstaande verband houdt.

Zij verkondigen het evangelie, geven godsdienstonderwijs, verzorgen het jeugdwerk en oefenen de zielszorg uit. Deze taken kunnen, onder verantwoordelijkheid van de geestelijken, ook door anderen binnen De Christengemeenschap worden verricht. In de gemeente wordt het gemeenteleven verzorgd door de geestelijken en de leden in onderlinge samenwerking.

Beleidsplan: – het werk dat de gemeente doet: De gemeente steunt voor de verwerkelijking van haar doel op de middelen die de leden naar vermogen en belangstellenden vrijwillig bijeenbrengen, Deze middelen worden gebruikt voor de realisering van de doelstelling.

– de manier waarop de gemeente geldt werft: de middelen van de gemeente bestaan uit door leden en belangstellenden gegeven regelmatige financiële bijdragen, giften, erflatingen, andere bijdragen, alsmede op door dezen om niet ter beschikking gestelde arbeidsinspanningen.

– het beheer van het vermogen van de gemeente: behoudens een kleine financiële buffer streeft de gemeente er naar om de benodigde gelden te verkrijgen volgens het zogenaamde omslagstelsel. Kapitaalvorming wordt onwenselijk geacht.

– de besteding van het vermogen van de instelling. Het vermogen komt geheel ten goede aan het onderhouden van de gemeente en het bijdragen aan het inkomen van de geestelijken.

Functie bestuurders Het Bestuur bestaat uit één of meer leden van het Convent, en daarnaast ten minste 3 leden. Uit het midden van het Bestuur worden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen, alsmede een vertegenwoordiger in de Landelijke Raad. Zij convoceert minimaal één maal per jaar een Algemene Ledenvergadering, waarop het algemene en het financiële beleid ter discussie staan. Het Bestuur verdiept zich in achtergronden en ontwikkeling van De Christengemeenschap, en laat zich in het bestuurlijk handelen hierdoor leiden. Het Bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Hier wordt echter zeer beperkt gebruik van gemaakt.
Activiteiten: Prioriteiten voor 2023:

– verdiepende activiteiten zoals cursussen en lezingen

– bevordering van het gemeenteleven

– samenwerking met andere kerken in de gemeente Bussum

– opstellen van een vijfjarenraming om meer zicht te krijgen op de financiën

Financiele verantwoording

schriftelijk

De begroting wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering in het najaar. De financiële verantwoording vindt plaats middels een uitgebreid financieel jaarverslag, dat beschikbaar is voor leden en belangstellenden. Deze schriftelijke verantwoording wordt ook op de in het voorjaar te houden algemene ledenvergadering besproken. De algemene ledenvergadering stelt de begroting en de financiële jaarcijfers vast en dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. Op de algemene ledenvergadering in het voorjaar wordt tevens verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten in het afgelopen jaar. Dit verslag wordt ook opgenomen in het gemeentebericht. Er is geen sprake van voorgenomen specifieke bestedingen anders dan om de doelstellingen te realiseren.
Financiële verantwoording: Resultaten rekening 2023
t/m 31-12-23
Baten
Bijdrage leden  €       20.585
Bijdrage belangstellenden  €        4.900
Boekentafel  €           139
Activiteiten  €        1.233
Cursus  €           410
keuken  €           206
Collecten  €        1.834
Sacramenten  €        1.850
Berichten  €           230
Energie en water  €           433
extra  €           310
Godsdienstlessen  €           225
Vakantiegeld  €           150
Totale baten  €          32.506
Lasten
Toelagenkas  €       18.425
Gezamenlijke kas  €        5.000
Energie en water  €        2.198
Onderhoud  €             67
Bankkosten  €           321
Sacramenten  €           667
Berichten  €        1.076
Verzekeringen  €        1.225
Diverse  €           475
Keuken  €           117
Boekentafel  €           111
Gemeentelijke heffingen  €           215
Reiskosten priesters  €        1.169
Totale lasten  €          31.066
Resultaat  €            1.440