ANBI

Christengemeenschap Het Gooi, Christoforuskerk

RSIN: 004586098
Rechtsvorm: Kerkgenootschap, zelfstandig onderdeel van de Christengemeenschap met rechtspersoon en ANBI status
Bezoekadres : Veldweg 1, 1404 CV, Bussum

https://het-gooi.christengemeenschap.nl/

Telefoonnummer: 033-4759743
Doelstelling: De gemeente heeft tot doel de voortgaande ontwikkeling van het Christendom te dienen.

Gewijde priesters voltrekken als geestelijken de zeven vernieuwde sacramenten: doop, jeugdwijding, mensenwijdingsdienst, biecht, huwelijkswijding, priesterwijding en stervenswijding. Zij voltrekken tevens andere cultische handelingen, zoals de zondagsdienst voor kinderen en de dienst bij de begrafenis of crematie. Onder hun verantwoordelijkheid wordt verricht al hetgeen met het vorenstaande verband houdt.

Zij verkondigen het evangelie, geven godsdienstonderwijs, verzorgen het jeugdwerk en oefenen de zielszorg uit. Deze taken kunnen, onder verantwoordelijkheid van de geestelijken, ook door anderen binnen De Christengemeenschap worden verricht. In de gemeente wordt het gemeenteleven verzorgd door de geestelijken en de leden in onderlinge samenwerking.

Beleidsplan: – het werk dat de gemeente doet: De gemeente steunt voor de verwerkelijking van haar doel op de middelen die de leden naar vermogen en belangstellenden vrijwillig bijeenbrengen, Deze middelen worden gebruikt voor de realisering van de doelstelling.

– de manier waarop de gemeente geldt werft: de middelen van de gemeente bestaan uit door leden en belangstellenden gegeven regelmatige financiële bijdragen, giften, erflatingen, andere bijdragen, alsmede op door dezen om niet ter beschikking gestelde arbeidsinspanningen.

– het beheer van het vermogen van de gemeente: behoudens een kleine financiële buffer streeft de gemeente er naar om de benodigde gelden te verkrijgen volgens het zogenaamde omslagstelsel. Kapitaalvorming wordt onwenselijk geacht.

– de besteding van het vermogen van de instelling. Het vermogen komt geheel ten goede aan het onderhouden van de gemeente en het bijdragen aan het inkomen van de geestelijken.

Functie bestuurders Het Bestuur bestaat uit één of meer leden van het Convent, en daarnaast ten minste 3 leden. Uit het midden van het Bestuur worden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen, alsmede een vertegenwoordiger in de Landelijke Raad. Zij convoceert minimaal één maal per jaar een Algemene Ledenvergadering, waarop het algemene en het financiële beleid ter discussie staan. Het Bestuur verdiept zich in achtergronden en ontwikkeling van De Christengemeenschap, en laat zich in het bestuurlijk handelen hierdoor leiden. Het Bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht
Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor gemaakte onkosten. Hier wordt echter zeer beperkt gebruik van gemaakt.
Activiteiten: Prioriteiten voor 2022:

– verdiepende activiteiten zoals cursussen en lezingen

– bevordering van het gemeenteleven

– samenwerking met andere kerken in de gemeente Bussum

– opstellen van een vijfjarenraming om meer zicht te krijgen op de financiën

Financiele verantwoording

schriftelijk

De begroting wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering in het najaar. De financiële verantwoording vindt plaats middels een uitgebreid financieel jaarverslag, dat beschikbaar is voor leden en belangstellenden. Deze schriftelijke verantwoording wordt ook op de in het voorjaar te houden algemene ledenvergadering besproken. De algemene ledenvergadering stelt de begroting en de financiële jaarcijfers vast en dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. Op de algemene ledenvergadering in het voorjaar wordt tevens verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten in het afgelopen jaar. Dit verslag wordt ook opgenomen in het gemeentebericht. Er is geen sprake van voorgenomen specifieke bestedingen anders dan om de doelstellingen te realiseren.
Financiële verantwoording: Resultaten rekening 2021 tm 31-12-21
Baten
Bijdrage leden  €       19.070
bijdrage belangstellende  €        4.715
Boekentafel  €           270
activiteiten  €           885
vakantiegeld  €           575
keuken  €             59
Collecten  €        2.822
Sacramenten  €           600
Berichten  €           423
Energie en water  €           614
extra  €           920
Totale baten  €          30.953
Lasten
Toelagenkas  €       16.000
Gezamenlijke kas  €        4.500
Beroepskosten priester  €        2.400
Energie en water  €        2.276
Activiteiten  €           100
Bankkosten  €           208
Sacramenten  €           268
Berichten  €        1.133
Verzekeringen  €           818
Vakantiegeld  €        1.500
Boekentafel  €           185
Diversen  €             50
Gemeentelijke heffingen  €           201
Reiskosten priesters  €           653
Totale lasten  €          30.292
Resultaat  €               661